Ondersteuningsdienste


Ons skool beskik oor ‘n multi-dissiplinêre span waar leer- en emosionele probleme aangespreek word. Deel van die personeel is Me Elmarie la Grange (Opvoedkundige Sielkundige) en Me Debbie Slabber (Berader- en Spelterapeut).

‘n Visuele kinetikus (visuele funksies van die oë) en ‘n Bio-Link terapeut (aandagprobleme) is ook beskikbaar in ‘n private hoedandigheid en verskaf terapie aan leerders by die skool. Konsessies in eksamens (ekstra tyd, lees en/of skryf) word toegestaan aan geskikte kandidate na interne evaluering. Remediërende-onderrig en huiswerkklasse bied verdere ondersteuning aan ons leerders.

Die skool bedien ʼn diverse sosio-ekonomies gemeenskap, asook verskeie hersaamgestelde, enkelouer- en pleeggesinne. Hierdie diverse en soms uitdagende omstandighede het direkte en indirekte impak op leerders se gedrag en funksionering binne skoolverband en verg ekstra ondersteuning, bystand en terapie. Laerskool Skuilkrans se ondersteuningsdienste ondervang hierdie rol in samewerking met ʼn skoolsielkundige, geregistreerde berader en jeugwerker wat vir leerders en onderwysers beskikbaar is. Daar is ook ʼn gereelde weeklikse byeenkoms waar ouers saam bid vir sake betreffendenood en swaarkry in die skool.

Maatskaplike sorg en ondersteuning binne die plaaslike gemeenskap is een van die skool se prioriteite, en daar word omgesien na die skool se hulpbehoewende kinders en gesinne deur ouerbetrekking. Die skool hou ʼn jaarlikse winteruitreik waartydens ʼnverskeidenheid items, veral kos, ingesamel word en op ʼn weeklikse basis aan behoeftige gesinne uitgedeel word. Laerskool Skuilkrans se “red-nose”insameling dien om behoeftige leerlinge van ander fisiese behoeftes asook terapie, indien nodig, te voorsien.