Akademie

Akademie ~ Gr 1–3


Grondslagfase:
By Skuilkrans wil ons elke leerder in totaliteit ontwikkel en elkeen se uniekheid na vore bring.

Fasiliteite:
In die grondslagfase is die klasse toegerus met die nuutste tegnologie waar skoolgaan anders is omdat ons deurgaans interaktief in alle klasse is, en so alle vakke, kennis en vaardighede oordra. Dus word elke leerstyl van ons leerders aangespreek. Ons volg die “CAPS”of KABV (Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring). Daar word aan leerders die geleentheid gegee om deel te neem aan Conquesta (Wiskunde en Afrikaans) waarin ons elke jaar baie goed vaar.

Tydens rekenaarklasse vir Gr 1 – 3 word basiese “Word”en “Paint” vaardighede aangeleer maar word ook gebruik vir integrasie met lees en wiskunde.

 

 

Intervensie klasse:
Vanaf Gr 1 – 3 word leerders in klein groepies op ‘n roterende basis vir intervensie geneem as hulle meer vaslegging nodig het.

Heronderrig:
Gr 1 – 3 heronderrig vind 1 maal per week na skool plaas. Afrikaans (lees en skryf) en Wiskunde (basiese getalbewerkings) word deur bekwame onderwyseresse aangebied.

Liggaamlike Opvoeding dmv KDA:
KDA (Kids Development Acadamy) word vanaf Gr R tot Gr 3 aangebied waar opgeleide onderwysers ook die groot motoriese ontwikkeling aanspreek.

Top 5 leerders:
Die top 5 leerders van elke klas word elke kwartaal aangewys met ‘n Top 5 plakker. Aan die einde van die jaar word die leerders ook na die meriete aand genooi.

Oueraande:
Daar word gereeld oueraande gehou waartydens gesprekke met ouers kan plaasvind om hulle sodoende op hoogte te hou van leerders se vordering. Ouers is ook welkom om personeel/derpartementshoof/hoof d.m.v afsprake te kom besoek.

Klasmusiek:
Alle leerlinge ontvang 1 keer per week musiekklas by ‘n opgeleide musiekonderwyseres.

Mediasentrum:
Leerders mag 1 keer per week boeke uitneem by die mediasentrum. Ons wil dit graag aanmoedig omdat lees by Skuilkrans prioriteit is.

Akademie ~ Gr 4-6


By Laerskool Skuilkrans is die hartklop van ons kinders vir ons baie belangrik. Die oorgang van Graad drie na Graad vier blyk deur jare se ervaring nog altyd ‘n uitdaging te wees ten opsigte van die aanpassing in die nuwe fase.

​Om die bostaande rede het ons al vir die afgelope 10 jaar ‘n konsultant van Genius Generation wat die graad vier leerders begelei in dié aanpassingsfase deur in diepte te kyk na die leerder se individuele inligtingverwerkingstyl, streshantering asook die benadering en hantering van ‘n vraestel, leerrooster, leerruimte, studiemetodes en die inoefening van hierdie metodes. Ons ervaar dat dié spesiale aandag, oueraande en ander spesifieke logistiese reëlings vir hierdie leerders die lewe vir die ouer en die leerder sommer heelwat makliker maak.

Ons volg die die (KABV) Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring vir die Gr. 4-6 leerders.

By Skuilkrans streef ons om deurlopend ‘n hoë akademiese standaard te handhaaf. Ons meet onsself gedurig aan die verkose standaard deur aan sekere olimpiades deel te neem, wisselwerking tussen mededingende skole, gedurige professionele ontwikkeling van ons uiters bekwame peroneel asook ander aanduidings wat ons heeltyd ingelig hou.

Ons gebruik tegnologie in die klaskamer en kan daarvan getuig dat ons onsself gereeld vereenselwig met die nuutste onderrigmetodes om aan te pas by die onderrigstyle van elke leerder. Ons klasse is almal toegerus met dataprojektors en die skool het die nuutste sagteware programme om die kurrikulum te ondersteun. Elke leerkrag gebruik verskeie bronne om sy eie unieke kurrikulum aan te bied wat die leerders sal boei in die klaskamer.

Ouers word deurlopend op hoogte gehou van sy/haar kind se vordering deur oueraande, kwartaallikse rapporte, skrifte vir ouers se insae en soms individuele afsprake indien nodig.

Die leerders volg in die eerste en derde kwartaal ‘n toetsrooster en in Junie en November word ‘n eksamen afgelê. Formele eksamenroosters met afbakenings daarby, word vroegtydig aan die leerders uitgegee. Sodoende word die besige buitemuurse program van ons gebalanseerde leerders in gedagte gehou.

Ons vraestelle word met groot sorg opgestel om aan die kognitiewe vlakke te voldoen en die leerders voor te berei vir die seniorfase.

Ons motiveer graag ons leerders positief om hulle volle potensiaal te ontwikkel deur kwartaalliks ‘n Top 20 balkie toe te ken aan ons toppresteerders. Gesonde mededinging word deurlopend aangemoedig.

Aan die einde van die jaar is daar ‘n akademiese meriete-aand waar toppresteerders op verskillende gebiede aangewys word.

Akademie ~ Senior Fase


Laerskool Skuilkrans is ‘n sterk waardegedrewe skool wat die leerders in hulle finale laerskooljaar met behulp van waardes lei na volwassenheid.

Ons plaas graag klem op goeie waardes.

Ons lei ons leerders deur gassprekers te nooi wat hulle wenke gee vir hierdie nuwe fase in hul lewens.

Leierskap word aangemoedig deur graad sewe leerders op die Dagbestuur van die skool te laat dien.

Gr. 7-leerders word kwartaalliks deur mede-leerders gekies om op die Dagbestuur te dien. Leerders met die meeste stemme word dan ook vir die kwartaal aangewys as voorsitter, onder-voorsitter, sekretaris en ander lede.

Só word meer leerders die kans gegun om deel te wees van die Dagbestuur en te ontwikkel volgens hulle eie potensiaal as leiers.

Saam beplan ouers en onderwysers aktiwiteite deur die jaar soos onder andere ‘n veldfliek, sokkie en ‘n welverdiende afskeid spesiaal vir hulle.

Ons doel is om ‘n gebalanseerde leerder aan die einde van die jaar, op te lewer wat sy plek kan volstaan in enige hoërskool op akademiese, buitemuurse, geestelike en sosiale gebied.

GLO EN STREEF